Användarvillkor

 

villkor för attuttala.com

Om du behöver mer information eller har frågor om våra användarvillkor, är du välkommen att kontakta oss via e-post på attuttala.com@gmail.com .

Introduktion

Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats, genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor i sin helhet och utan förbehåll. Om du inte håller med dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda denna webbplats.

Du måste vara minst 18 [arton] år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera dessa villkor, garanterar dig och intygar att du är minst 18 år.

Licens att använda webbplats

Om inget annat anges, www.attuttala.com och / eller dess licensgivare äger de immateriella rättigheter som publiceras på denna webbplats och material som används på www.attuttala.com. Med förbehåll för licensen nedan, alla dessa immateriella rättigheter reserverade.

Du kan visa, hämta för caching syfte, och skriva ut sidor, filer eller annat innehåll från webbplatsen för eget bruk, förutsatt att de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa villkor.

Du får inte:


 • publicera material från denna webbplats varken tryck eller digitala medier eller dokument (inklusive återpublicering på en annan webbplats);
 • sälja, hyra ut eller underlicensiera material från webbplatsen,
 • visa något material från webbplatsen i allmänheten,
 • reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats för ett kommersiellt syfte;
 • redigera eller på annat sätt ändra något material på webbplatsen,
 • omfördela material från denna webbplats – utom för innehåll specifikt och uttryckligen göras tillgängliga för omfördelning; eller
 • publicera eller reproducera någon del av denna webbplats med hjälp av iframes eller screenscrapers.

Om innehållet är särskilt tillgängliga för omfördelning, får det endast omfördelas inom organisationen.

Acceptabel användning

Du får inte använda denna webbplats på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller försämring av tillgången eller tillgängligheten av www.attuttala.com eller på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, värd, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplad till) någon spyware, virus, trojanska hästar, maskar, knapptryckning logger, rootkit eller annan skadlig programvara.

Du får inte göra några systematiska eller automatisk datainsamling på eller i samband med denna webbplats utan www.attuttala.com skriftligt medgivande.
Detta inkluderar:


 • skrapning
 • data mining
 • datautvinning
 • uppgifter skörd
 • “inramning” (iframe)
 • Artikel “Spinning”

Du får inte använda denna webbplats eller någon del av den för att överföra eller skicka oombedda kommersiella meddelanden.

Du får inte använda denna webbplats för något ändamål i samband med marknadsföring utan skriftligt medgivande från www.attuttala.com.


Begränsad tillgång

Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad. www.attuttala.com förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till vissa områden av denna webbplats eller på eget gottfinnande, hela denna webbplats. www.attuttala.com kan ändra eller modifiera denna policy utan förvarning.

Om www.attuttala.com ger dig ett användar-ID och lösenord för att göra det möjligt för dig att få tillgång till begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord konfidentiellt. Du är själv ansvarig för ditt lösenord och användar-ID säkerhet ..

www.attuttala.com kan avaktivera användar-ID och lösenord på www.attuttala.com eget gottfinnande utan förvarning eller förklaring.

Användarinnehåll

I dessa villkor, “ditt användarnamn innehåll” betyder material (inklusive, utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, oavsett ändamål.

Du ger www.attuttala.com en världsomfattande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royalty-fri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera användarinnehåll i alla befintliga eller framtida medier. Du ger också www.attuttala.com rätt att underlicensiera dessa rättigheter, och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.

Ditt användarnamn halten inte vara olagligt eller olagligt, får inte kränka någon tredje parts juridiska rättigheter, och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder om mot dig eller www.attuttala.com eller en tredje part (i varje fall tillämplig lag).

Du får inte lämna någon användarinnehåll till webbplatsen som är eller har någonsin varit föremål för någon hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

www.attuttala.com förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som lämnas till denna webbplats, eller lagras på servrar www.attuttala.com, eller värd eller publiceras på denna webbplats.

www.attuttala.com rättigheter enligt dessa villkor i samband med användarinnehåll, www.attuttala.com åtar sig inte att övervaka inlämning av sådant innehåll till eller publicering av sådant innehåll på denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls “i befintligt skick” utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda. www.attuttala.com lämnar inga garantier i samband med denna webbplats eller information och material på denna webbplats.

Utan att det påverkar den generella tillämpningen av föregående punkt, www.attuttala.com garanterar inte att:


 • denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller finns alls; eller
 • informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör eller är tänkt att utgöra råd av något slag. Om du behöver råd i samband med någon juridisk, ekonomisk eller medicinska ämnen bör du konsultera en lämplig professionell.

Begränsningar av ansvar

www.attuttala.com ansvarar inte för dig (om lagen i kontakt, lagen om skadestånds eller på annat sätt) i förhållande till innehållet i, eller användning av, eller på annat sätt i samband med denna webbplats:


 • i den utsträckning som webbplatsen är gratis-of-avgift, för direkta förluster;
 • för indirekt, speciell eller följdskador; eller
 • för alla företag förluster, förlust av intäkter, resultat, vinst eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsförbindelser, förlust av anseende eller goodwill, eller förlust eller korruption av information eller data.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om www.attuttala.com uttryckligen har informerats om den potentiella förlusten.

Undantag

Ingenting i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa garanti som följer av lag att det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och ingenting på denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa ansvaret för Emma säga för varje:


 • dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet från www.attuttala.com eller dess agenter, anställda eller aktieägare / ägare;
 • bedrägeri eller bedrägligt vilseledande på den del av www.attuttala.com; eller
 • vilket det skulle vara olagligt eller olagligt för www.attuttala.com att utesluta eller begränsa, eller att försöka eller syftar till att utesluta eller begränsa dess ansvar.

rimlighet

Genom att använda denna webbplats godkänner du att de undantag och ansvarsbegränsningar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning är rimliga.

Om du inte tror att de är rimliga, ska du inte använda denna webbplats.

Övriga partier

Du accepterar att, som en skuld enhet begränsad, www.attuttala.com har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att innebära något krav personligen mot www.attuttala.com s tjänstemän eller anställda i samband med eventuella förluster som du drabbas i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående punkt, du håller med om att de begränsningar av garantier och ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att skydda www.attuttala.com tjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, övertagare och underleverantörer samt www.attuttala Com.

ogenomförbar bestämmelser

Om någon bestämmelse i denna webbplats ansvarsfriskrivning är, eller visar sig vara ogenomförbar enligt gällande lag, kommer att inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser i denna webbplats ansvarsfriskrivning.

Ersättning

Du ersätta härmed www.attuttala.com och förbinder sig att hålla www.attuttala.com skadeslösa från samtliga förluster, skador, kostnader, skulder och kostnader (inklusive, utan begränsning juridiska kostnader och eventuella belopp som www.attuttala.com betalas till en tredje part reglering av en fordran eller tvist på inrådan av www.attuttala.com juridiska rådgivare) som drabbar www.attuttala.com följd av en överträdelse av dig av någon bestämmelse i dessa villkor, eller till följd av att ersättningskrav som du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor.

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar www.attuttala.com andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, www.attuttala.com kan vidta de åtgärder som www.attuttala.com finner lämpligt att ta itu med brott, inklusive upphävande av din tillgång till webbplatsen, som förbjuder dig från att komma åt webbplatsen, blockera datorer med din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din Internetleverantör för att begära att de blockerar din tillgång till webbplatsen och / eller väcka talan mot dig.

Variation

www.attuttala.com kan revidera dessa villkor från tid till tid. Reviderade villkor kommer att gälla för användningen av denna webbplats från och med dagen för offentliggörandet av de reviderade villkoren på denna webbplats. Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för att se till att du är bekant med den aktuella versionen.

Uppdrag

www.attuttala.com kan överföra, underleverantörer eller på annat sätt handla med www.attuttala.com rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller få ditt medgivande.

Du får inte överföra, underleverantörer eller på annat sätt handla med dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Uppdelning

Om en bestämmelse i dessa villkor bestäms av en domstol eller annan behörig myndighet som skall vara olagligt och / eller inte kan verkställas, kommer de övriga bestämmelserna fortsätta att gälla. Om olagligt och / eller ogenomförbara bestämmelsen skulle vara lagenlig eller genomförbar om en del av det togs bort, kommer denna del anses vara bort, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

Hela avtalet

Dessa villkor, tillsammans med www.attuttala.com sekretesspolicy utgör hela avtalet mellan dig och www.attuttala.com i förhållande till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.